RESOLUCIÓ JUS/1426/2002

RESOLUCIÓ JUS/1426/2002, de 17 de maig, per la qual s’estableix la data d’entrada en funcionament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. (Pàg. 9481).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 


 

DOGC núm. 3644 – 28/05/2002


 

Departament de Justícia

 

  • RESOLUCIÓ JUS/1426/2002, de 17 de maig, per la qual s’estableix la data d’entrada en funcionament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. (Pàg. 9481)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]


RESOLUCIÓ

JUS/1426/2002, de 17 de maig, per la qual s’estableix la data d’entrada en funcionament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Atès el Decret 302/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea l’Institut de Medicina Legal de Catalunya;

Atès que la disposició addicional primera d’aquest Decret estableix que l’Institut de Medicina Legal de Catalunya entrarà en funcionament en la data que estableixi, mitjançant resolució, la persona titular del Departament de Justícia;

En conseqüència, i de conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

Resolc:

Establir el dia 3 de juny de 2002 com a data d’entrada en funcionament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu i d’acord amb el que estableixen els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant del conseller de Justícia en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord amb el que disposen els articles 14.2 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de maig de 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

(02.136.197)