Membres de la Junta

President: Dr. Joaquim Recio García
Secretària: Dra. Maria Rifà Damunt
Tresorera: Dra. Mª Victoria Bonastre Paredes
Sots-president: Dr. Carlos García Ortega
Vocals Assessors Consell Científic ACMF, responsables Docència i Formació: Dr. Gabriel Martí Amengual i Dr. Xavier Bernal Martí